Algemene voorwaarden

Goede afspraken, daar begint alles mee.

Laatste update: 19 september 2022

Deze voorwaarden behandelen alle huidige en toekomstige relaties tussen Bird Larsen BV, de vennootschap is ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0773.960.129, gevestigd te Collegebaan 2c, 9090 Melle, (hierna"Bird Larsen") en de opdrachtgever (hierna "u"of "klant").

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met Bird Larsen. Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden van BirdLarsen. Van tijd tot tijd kunnen wij sommige artikelen in deze overeenkomst aanpassen. Wij kunnen dit doen om verschillende redenen, waaronder wijzigingen in wettelijke vereisten, nieuwe functies of wijzigingen in de bedrijfsvoering.

De meest recente versie is de toepasselijke versie. Als het gaat om belangrijke wijzigingen die van invloed zijn op uw rechten of plichten, zullen wij u vooraf op de hoogte stellen met een redelijke kennisgeving van de wijzigingen. Dit kan een kennisgeving via de website of via e-mail omvatten. Als u gebruik blijft maken van onze diensten nadat de wijzigingen van krachtzijn geworden, gaat u akkoord met de herziene voorwaarden.

Aanbiedingen, offertes en bevestigingen (art.1)

Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend totdat de opdrachtgever deze heeft aanvaard. Zodra een overeenkomst tot stand is gekomen, dient Bird Larsen daarvan binnen zeven dagen in kennis te worden gesteld, tenzij schriftelijk anders door beide partijen is overeengekomen ter bevestiging per post of e-mail. Elke bestelling of bevestiging van eenovereenkomst door de klant, in welke schriftelijke vorm dan ook, verbindt hem tot diezelfde verbintenis. De overeenkomst vervangt alle eerder gesloten mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten.

Alle wijzigingen in omvang/functionaliteiten tijdens en/of na het project zullen, in regie, worden uitgevoerd tegen het dan geldende week-en/of uurtarief, tenzij anders overeengekomen tussen beide partijen.

Oplevering van diensten (art.2)

De datum van levering wordt slechts als indicatie gegeven en bindt ons niet. Vertragingen in de levering kunnen om verschillende redenen ontstaan, maar geven geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, laat staan op ontbinding van de overeenkomst.

Indien partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant nalaat informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) in te dienen en de gecorrigeerde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Betalingsmodaliteiten (art.3)

Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen door de klant betaald te worden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Betwistingen dienen ons per aangetekend schrijven te worden meegedeeld binnen de zevenwerkdagen na verzending van de factuur. Een betwisting kan in geen geval uitstel of opschorting van betaling rechtvaardigen. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van BirdLarsen. Elke betaling zal aangerekend worden op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Indien de klant niet betaalt binnen de 8 dagen na ontvangstvan een aanmaning, is de klant aan Bird Larsen nalatigheidsinteresten verschuldigd tegen het tarief vermeld in artikel 5 van de wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. De verschuldigde rente zal worden berekend vanaf de datum van de aanmaning tot de volledige betaling is geschied. Bird Larsen behoudt zich tevens het recht om de verdere uitvoering van haar verplichtingen op te schorten totdat de klant alle vervallen facturen heeft betaald.

De oplevering van de werken kan slechts geschieden na betaling van de facturen. De overdracht van de broncode en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot visuele ontwerpen kan enkel gebeuren in overleg met de klant. Bepaald wordt dat de broncode en intellectuele eigendomsrechten van visuele ontwerpen, ten behoeve van onderhoud, uitbreidingen en wijzigingen, in het bezit blijven van Bird Larsen tot nadere besluitvorming met de opdrachtgever of tot beëindiging van de samenwerking met de opdrachtgever heeft plaatsgevonden.

Algemene aansprakelijkheid (art.4)

Alle door Bird Larsen geleverde diensten zullen met zorg en toewijding worden uitgevoerd. Alle door ons geleverde diensten zijn een middelenverbintenis. Bird Larsen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de uitvoering die te wijten zijn aan onvoldoende of verkeerde input door de klant. Na ontwikkeling van een web- of mobiele applicatie zorgen wij voor een transparante oplevering en installatie. Tevens voorzien wij een garantieperiode van 30 dagen na test-oplevering voor het afhandelen van technische bugs. De test-oplevering geldt als een voorlopige oplevering door de klant. 

Bird Larsen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten gemaakt door Bird Larsen of haar werknemers, behalve in geval van bedrog. Bird Larsen kan, ongeacht de oorzaak, de vorm of het voorwerp van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgschade zoals verlies van verwachte winst, omzetdaling, verhoogde operationele kosten, verlies van klanten, die de klant of derden zouden kunnen lijden als gevolg van een fout of nalatigheid gemaakt door Bird Larsen of haar werknemers.

De aansprakelijkheid van Bird Larsen met betrekking tot aan de klant geleverde diensten zal in ieder geval beperkt zijn tot ofwel terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw leveren van de diensten, naar keuze van Bird Larsen. De totale aansprakelijkheid van Bird Larsen zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Bird Larsen is betaald voor de diensten die aanleiding hebben gegeven tot de vordering.

Voor zover het diensten betreft die afkomstig zijn van derde toeleveranciers, aanvaardt Bird Larsen geen aansprakelijkheid die verder gaat dan de aansprakelijkheid die de derde toeleveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

Aansprakelijkheid van software (art.5)

Onverminderd artikel 5 geldt voor software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, zowel door externe factoren(stroomuitval of -storing, blikseminslag, ...) als door factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem-en toepassingssoftware, ...), zodat onverwacht verlies van programma's en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe gepaste mechanismen te installeren voor de bescherming, de bewaring en het herstel van de gegevens.

Intellectuele eigendomsrechten (art.6)

Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (al dan niet geregistreerd), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen, logo's, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen voor octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma's en halfgeleiders.

Beide partijen aanvaarden dat het concept van een web- of mobiele applicatie (m.n. de opbouw van de schermen van de toepassing, functies,… ook wel ‘bouwblokken’ genoemd) niet beschermd is door Intellectuele Eigendomsrechten en broncode in hoofde van de opdrachtgever. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden in andere door Bird Larsen ontwikkelde applicaties.

De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan de visuele vormgeving, uitgewerkt op basis van het overeengekomen ontwikkelingstraject, van de door Bird Larsen gecreëerde applicatie kunnen worden overgedragen aan de Klant (art.4), maar ten behoeve van onderhoud, uitbreidingen en wijzigingen zal dit slechts het geval zijn na uitdrukkelijke vermelding van de klant. De klant herkent alle verbonden verantwoordelijkheden hierbij volledig voor zijn of haarrekening te nemen. Deze overdracht geldt in de ruimste zin, voor alle wijzen en vormen van exploitatie en voor de gehele duur van het desbetreffende recht.

De klant zal ten allen tijde de Intellectuele Eigendomsrechten van Bird Larsen respecteren en redelijke inspanningen leveren om deze rechten te beschermen. De klant zal Bird Larsen onmiddellijk op de hoogte brengen van elke inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Bird Larsen waarvan hij kennis krijgt.

Beëindiging van de overeenkomst (art.7)

Bij beëindiging van de overeenkomst zal de opdrachtgever alle door Bird Larsen verrichte diensten betalen, alsmede de kosten die Bird Larsen als gevolg van deze beëindiging moet maken. Eventuele voorschotten blijven in ieder geval verworven door Bird Larsen.

Niettemin aanvaardt elke partij de andere partij een redelijke termijn te gunnen om eventuele tekortkomingen te verhelpen, en steeds eerst te streven naar een minnelijke regeling.

Aanwerving (art.8)

De klant verbindt zich ertoe om vanaf de aanvang van de samenwerking tot 36 maanden na de beëindiging ervan geen personeel van Bird Larsen in dienst te nemen, of te trachten in dienst te nemen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, op een andere basis, hetzij voltijds, hetzij deeltijds. De term "personeel" verwijst naar alle vaste en freelance werknemers van Bird Larsen.

Indien de klant dit artikel schendt, is de klant verplicht een schadevergoeding te betalen gelijk aan het bruto jaarsalaris van de betrokkene.

Geheimhouding (art.9)

Partijen verplichten zich tot geheimhouding van de commerciële en technische informatie die zij van elkaar vernemen, ook na beëindiging van de overeenkomst. Zij verbinden zich er tevens toe deze handel niet voor iets anders dan zichzelf te gebruiken om hun overeenkomst volledig uit te voeren. 

Referenties (art.10)

De klant stemt ermee in dat het door Bird Larsen voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in de referentieportefeuille van BirdLarsen.

Geval van overmacht (art.11)

Overmachtsituaties zoals stakingen, publieke onrust en administratieve maatregelen buiten de controle van Bird Larsen ontheffen het bedrijf van haar verplichtingen voor de duur van deze gebeurtenis zonder dat klanten die al producten of diensten tegen de volledige prijs hebben gekocht recht hebben op restitutieverzoeken.

Schadeloosstelling (art.12)

U gaat ermee akkoord, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, Bird Larsen, onze gelieerde ondernemingen, en onze respectievelijke functionarissen, directeuren, agenten, te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle klachten, eisen, vorderingen, schade, verliezen, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven, met inbegrip van advocaatkosten, te wijten aan, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met uw toegang tot of gebruik van de dienst of uw schending van de Algemene Voorwaarden.

Gehele overeenkomst (art.13)

De Algemene Voorwaarden, samen met de Opdrachtbrief, projectgerelateerde offerte en eventueel andere vermelde voorwaarden waarmee u akkoord bent gegaan bij de afname van onze diensten, bevatten de volledige overeenkomst tussen u en Bird Larsen met betrekking tot het gebruik van onze dienst. Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst onverminderd van kracht.Het niet uitoefenen of afdwingen door het bedrijf van enig recht of bepaling van deze overeenkomst houdt geen afstandsverklaring in van een dergelijk recht of bepaling.

Toepasselijk recht - bevoegde rechtbank (art.14)

Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten van Bird Larsen. Elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, geldigheid, uitvoering en/of beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Gent.

De eerste stap? Een babbel.

Een leuke babbel brengt ons verder dan heen en weer mailen. En ja, we klinken graag op ons kennismaking.